ریسک پذیری

توسعه ظرفیت ریسک‌پذیری( انتخاب شما برای خروج از منطقه امنتان) پرسش‌های ظرفیت ریسک‌پذیری مهارتتان در مواجهه با واقعیت و ارزیابی احتمال موفقیت هنگامی که برای ریسک کردن آماده می شوید چقدر است؟ اگر مهارت چندانی در این کار ندارید، چه کسی را می‌توانید به کار […]