• 0ثانیه
 • :
 • 0دقیقه
سوال 1

من اصولا شخص نگرانی نیستم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال 2

دوست دارم همیشه افراد زیادی دور و برم باشند.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 3

دوست ندارم وقتم را با خیال پردازی تلف کنم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 4

سعی میکنم در مقابل همه مودب باشم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 5

وسایل متعلق به خود را تمیز و مرتب نگاه می دارم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 6

اغلب خود را کمتر از دیگران حس می کنم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 7

زود به خنده می افتم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 8

هنگامی که راه درست، کاری را پیدا کنم، آن روش را همیشه در آن مورد تکرار می کنم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 9

اغلب با فامیل و همکارانم بگو مگو دارم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 10

به خوبی می توانم کارهایم را طوری تنظیم کنم که درست سر زمان تعیین شده انجام شوند.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 11

هنگامی که تحت فشارهای روحی زیادی هستم، گاه احساس می کنم دارم خرد می شوم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 12

خودم را فرد خیلی سر حال و سر زنده ای نمی دانم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 13

نقش های موجود در پدیده های هنری و طبیعت مرا مبهوت می کند.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 14

بعضی مردم فکر می کنند که من نشخصی خود خواه و خود محورم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 15

فرد خیلی مرتب و منظمی نیستم

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 16

به ندرت احساس تنهایی و غم می کنم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 17

واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 18

فکر می کنم گوش دادن دانشجویان به مطالب متناقض فقط به سردرگمی و گمراهی آن ها منجر خواهد شد.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 19

همکاری را بر رقابت با دیگران ترجیح می دهم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 20

سعی می کنم همه کارهایم را با احساس مسولیت انجام دهم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 21

اغلب احساس عصبی بودن و تنش می کنم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 22

همیشه برای کار آماده ام.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 23

شعر تقریبا اثری بر من ندارد.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 24

نسبت به قصد و نیت دیگران حساس مشکوک هستم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 25

دارای هدف روشنی هستم و برای رسیدن به آن طبق برنامه کار میکنم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 26

گاهی کاملا احساس بی ارزشی می کنم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 27

غالباً ترجیح می دهم کار ها را به تنهایی انجام دهم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 28

اغلب غذاهای جدید و خارجی را امتحان می کنم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 29

معتقدم اگر به مردم اجازه دهید، اکثر آن ها از شما سوء استفاده می کنند.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 30

قبل از شروع هر کاری وقت زیادی را تلف می کنم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 31

به ندرت احساس اضطراب یا ترس می کنم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 32

اغلب احساس می کنم سرشار از انرژی هستم

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 33

به ندرت به احساسات و عواطفی که محیط های متفاوت به وجود می آورند توجه می کنم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 34

اغلب آشنایانم مرا دوست دارند.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 35

برای رسیدن به اهدافم شدیداً تلاش می کنم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 36

اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 37

فردی خوشحال و بشاش و دارای روحیه خوبی هستم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 38

معتقدم که هنگام تصمیم گیری درباره مسائل اخلاقی باید از مراجع مذهبی پیروی کنیم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 39

برخی فکر می کنند که من فردی سرد و حسابگر هستم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 40

وقتی قول یا تعهدی می دهم، همواره می توان برای عمل به آن روی من حساب کرد.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 41

غالبا وقتی کارها پیش نمی روند، دلسرد شده و از کار صرف نظر می کنم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 42

شخص با نشاط و خوش بینی نیستم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 43

بعضی اوقات وقتی شعری را می خوانم یا یک کار هنری را تماشا می کنم، یک احساس لرزش و یک تکان هیجانی را حس می کنم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 44

در روش هایم سرسخت و بی انعطاف هستم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 45

گاهی آن طور که باید و شاید قابل اعتماد و اتکاء نیستم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 46

به ندرت غمگین و افسرده می شوم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 47

زندگی و رویدادهای آن برایم سریع می گذرند

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 48

علاقه ای به تامل و تفکر جدی درباره سرنوشت و ماهیت جهان یا انسان ندارم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 49

عموماً سعی می کنم شخصی با ملاحظه و منطقی باشم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 50

فرد مولدی هستم که همیشه کارهایم را به اتمام می رسانم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 51

اغلب احساس درماندگی می کنم و دنبال کسی می گردم که مشکلاتم را برطرف کند.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 52

شخص بسیار فعالی هستم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 53

من کنجکاوی فکری فراوانی دارم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 54

اگر کسی را دوست نداشته باشم، می گذارم متوجه این احساسم بشود.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 55

فکر نمی کنم که هیچ وقت بتوانم فردی منطقی بشوم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 56

گاهی آنچنان خجالت زده شده ام که فقط می خواستم خود را پنهان کنم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 57

ترجیح می دهم که برای خودم کار کنم تا راهبر دیگران باشم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 58

اغلب از کلنجار رفتن با نظریه ها یا مفاهیم انتزاعی لذت می برم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 59

اگر لازم باشد می توانم برای رسیدن به اهدافم دیگران را به طور ماهرانه ای به کار بگیرم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
سوال 60

تلاش می کنم هر کاری را به نحو ماهرانه ای انجام دهم.

 • کاملاً مخالفم
 • مخالفم
 • خنثی
 • موافقم
 • کاملاً موافقم
سوال قبلی
مشاهده نتیجه

آزمون NEO – FFI

 • تعداد سوالات: 60 سوال
 • تفسیر: دارد
 • هزینه آزمون: 100,000تومان

آزمون NEO – FFI