• 0ثانیه
 • :
 • 0دقیقه
سوال 1

الف : معمولاً احساسات و عواطف خود را در خویش نگه می دارم .

ب : معمولاً احساسات و عواطف خودرا با دیگران و به راحتی درمیان می گذارم .

 • الف
 • ب
سوال 1

ب : معمولاً احساسات و عواطف خودرا با دیگران و به راحتی درمیان می گذارم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 2

الف : برای من امور قطعی، عینی و مشخص مهم هستند .

ب : برای من ایده ها، استنباط ها و الهامات مهم هستند.

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 2

ب : برای من ایده ها، استنباط ها و الهامات مهم هستند.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 3

الف : هنگام تصمیم گیری به آنچه که منطق و خرد بر آن حکم می کند، عمل می کنم .

ب : هنگام تصمیم گیری به آنچه که احساسات و دلم گواه می دهد ، عمل می کنم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 3

ب : هنگام تصمیم گیری به آنچه که احساسات و دلم گواه می دهد ، عمل می کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 4

الف : دوست دارم در شرایط انعطاف پذیر و متغیری زندگی کنم.

ب : دوست دارم همه چیز منظم و برنامه ریزی شده باشد .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 4

ب : دوست دارم همه چیز منظم و برنامه ریزی شده باشد .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 5

الف : دوست دارم در زمینه های محدودی اطلاعات داشته باشم ولی در هر زمینه عمیق و کامل.

ب : دوست دارم در زمینه های زیادی اطلاعات داشته باشم ولی در هر زمینه تا حد کم و سطحی.

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 5

ب : دوست دارم در زمینه های زیادی اطلاعات داشته باشم ولی در هر زمینه تا حد کم و سطحی.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 6

الف : بیشتر اوقات به واقعیات عینی (آنچه که وجود دارد ) توجه می کنم.

ب : بیشتر اوقات حقایق ( آنچه که باید وجود داشته باشد ) را در ذهن و تخیل خود مجسم می کنم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 6

ب : بیشتر اوقات حقایق ( آنچه که باید وجود داشته باشد ) را در ذهن و تخیل خود مجسم می کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 7

الف : از نظر من یک قاضی و داور عادل برای جامعه مفیدتر است .

ب : از نظر من یک معلم و مربی مهربان برای جامعه مفیدتر است .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 7

ب : از نظر من یک معلم و مربی مهربان برای جامعه مفیدتر است .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 8

الف : کم حرف و محتاط هستم و علاقه ای به جلب توجه دیگران به خود ندارم .

ب : ترجیحاً دیدار با افراد و وعده ملاقات خود را از پیش تعیین می کنم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 8

ب : ترجیحاً دیدار با افراد و وعده ملاقات خود را از پیش تعیین می کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 9

الف : کم حرف و محتاط هستم و علاقه ای به جلب توجه دیگران به خود ندارم .

ب : توجه دیگران را به خود جلب می کنم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 9

ب : توجه دیگران را به خود جلب می کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 10

الف : اگر معلم بودم ترجیح می دادم دروسی را تدریس کنم که واقعیات و امور قطعی وعینی را شامل شوند (مانند جغرافیا) .

ب : اگر معلم بودم، ترجیحاً دروسی را تدریس می کردم که حقایق و نظریه ها و تئوری ها را شامل شوند (مانند فلسفه) .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 10

ب : اگر معلم بودم، ترجیحاً دروسی را تدریس می کردم که حقایق و نظریه ها و تئوری ها را شامل شوند (مانند فلسفه) .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 11

الف : قاطع، محکم و استوار هستم.

ب : انعطاف پذیر ، ملایم و لطیف هستم.

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 11

ب : انعطاف پذیر ، ملایم و لطیف هستم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 12

الف : غالباً انجام کارهای پیش پا افتاده و جزئی را فراموش می کنم .

ب : به منظور جلوگیری از فراموش شدن انجام کارها، آن ها را یادداشت می کنم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 12

ب : به منظور جلوگیری از فراموش شدن انجام کارها، آن ها را یادداشت می کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 13

الف : در مهمانی ها، جلسات وگردهمایی ها منتظر می مانم تا دیگران به سوی من بیایند .

ب : در مهمانی ها، جلسات وگردهمایی ها من سر صحبت را با دیگران باز می کنم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 13

ب : در مهمانی ها، جلسات وگردهمایی ها من سر صحبت را با دیگران باز می کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 14

الف : به جزئیات امور توجه زیادی دارم.

ب : بیشتر کلیت هر موضوعی برایم مهم است و به جزئیات آن توجه زیادی نمی کنم.

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 14

ب : بیشتر کلیت هر موضوعی برایم مهم است و به جزئیات آن توجه زیادی نمی کنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 15

الف : به آینده اهمیت زیادی داده و برای آن برنامه ریزی می کنم.

ب : خیلی به آینده فکر نمی کنم.

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 15

ب : خیلی به آینده فکر نمی کنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 16

الف : معمولاً کارها را شروع می کنم و حین اجرا به رفع اشکالات اجرایی وتدارک مورد نیاز می پردازم .

ب : قبل از اجرای طرح ها وکارها برنامه ریزی انجام می دهم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 16

ب : قبل از اجرای طرح ها وکارها برنامه ریزی انجام می دهم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 17

الف : مایل هستم دوستان کم همراه با ارتباط زیاد و صمیمانه داشته باشم.

ب : مایل هستم دوستان زیاد همراه با ارتباط محدود داشته باشم.

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 17

ب : مایل هستم دوستان زیاد همراه با ارتباط محدود داشته باشم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 18

الف : به استفاده از امکانات و توانایی های موجود تاکید دارم.

ب : نوآوری و خلاقیت داشتن در کارها برایم اولویت دارد.

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 18

ب : نوآوری و خلاقیت داشتن در کارها برایم اولویت دارد.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 19

الف : بیشتر پیرو منطق و دلیل هستم.

ب : بیشتر پیرو احساس و عاطفه هستم.

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 19

ب : بیشتر پیرو احساس و عاطفه هستم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 20

الف : در انجام کارهایی که از قبل پیش بینی نشده و یا فعالیت هایی که به سرعت و عکس العمل فوری نیاز دارد ، موفق هستم .

ب : در انجام کارهایی که بر اساس طرح و برنامه قبلی می باشد موفق هستم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 20

ب : در انجام کارهایی که بر اساس طرح و برنامه قبلی می باشد موفق هستم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 21

الف : به طور معمول دوستان کمی داشته ولی روابط صمیمانه ای با آنها دارم .

ب : به طور معمول با افراد زیادی دوستی و آشنایی دارم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 21

ب : به طور معمول با افراد زیادی دوستی و آشنایی دارم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 22

الف : عمدتا از زندگی در زمان حال لذت زیادی برده و خیلی به آینده فکر نمی کنم.

ب : به آینده توجه زیادی داشته و آن را پیش بینی می کنم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 22

ب : به آینده توجه زیادی داشته و آن را پیش بینی می کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 23

الف : معمولا مغز من بر قلب من حاکم است .

ب : معمولا قلب من بر مغز من حاکم است .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 23

ب : معمولا قلب من بر مغز من حاکم است .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 24

الف : معمولاً در کارهای روزانه مایلم بر حسب ضرورتها و فوریت هایی که پیش می آید عمل کنم .

ب : معمولاً در کارهای روزانه مایلم که طبق برنامه عمل کنم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 24

ب : معمولاً در کارهای روزانه مایلم که طبق برنامه عمل کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 25

الف : از احساسات و عواطف درونی خود کمتر با دیگران صحبت می کنم .

ب : افکار و عواطف خود را آزاد و راحت بیان می کنم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 25

ب : افکار و عواطف خود را آزاد و راحت بیان می کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 26

الف : کلمات مشخص و دقیق را ترجیح داده و بکار می برم.

ب : کلمات تمثیلی و کنایه ای را ترجیح داده و بکار می برم.

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 26

ب : کلمات تمثیلی و کنایه ای را ترجیح داده و بکار می برم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 27

الف : در تصمیم گیری ها رعایت عدالت و انصاف از همه چیز برایم مهم تر است.

ب : در تصمیم گیری ها رعایت حال و شرایط دیگران از همه چیز برایم مهم تر است.

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 27

ب : در تصمیم گیری ها رعایت حال و شرایط دیگران از همه چیز برایم مهم تر است.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 28

الف : معمولاً کارها را شروع می کنم و در حین اجرا به رفع مشکلات پیش آمده می پردازم .

ب : معمولاً قبل از شروع کارها مقدمات کار را آماده و مشکلات را پیش بینی می کنم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 28

ب : معمولاً قبل از شروع کارها مقدمات کار را آماده و مشکلات را پیش بینی می کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 29

الف : کارهای فردی را ترجیح می دهم.

ب : کارهای گروهی را ترجیح می دهم.

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 29

ب : کارهای گروهی را ترجیح می دهم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 30

الف : واقعیات ( آنچه که هست ) و پدیده ها برایم جالب اند.

ب : حقایق ( آنچه که باید باشد) و ایده ها برایم جالب اند.

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 30

ب : حقایق ( آنچه که باید باشد) و ایده ها برایم جالب اند.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 31

الف : برای عدل و انصاف ارزش زیادی قائلم.

ب : برای بذل و بخشش ارزش زیادی قائلم.

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 31

ب : برای بذل و بخشش ارزش زیادی قائلم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 32

الف : تهیه فهرست از کار هایی که باید در روز تعطیل انجام داد را کاری بیهوده و عبث می دانم .

ب : تهیه فهرست از کارهایی که باید در روز تعطیل انجام داد را کاری جدی و سودمند می دانم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 32

ب : تهیه فهرست از کارهایی که باید در روز تعطیل انجام داد را کاری جدی و سودمند می دانم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 33

الف : معمولاً در مهمانی ها و مجالس با شخص یا اشخاصی که از قبل می شناسم گفتگو می کنم .

ب : معمولاً در مهمانی ها و مجالس به دنبال اشخاص جدیدی هستم تا با آنها گفتگو کرده و آشنا شوم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 33

ب : معمولاً در مهمانی ها و مجالس به دنبال اشخاص جدیدی هستم تا با آنها گفتگو کرده و آشنا شوم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 34

الف : دوستان من اکثراً واقع گرا و واقع بین هستند .

ب : دوستان من اکثراً کسانی هستند که قوه تخیل قوی دارند .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 34

ب : دوستان من اکثراً کسانی هستند که قوه تخیل قوی دارند .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 35

الف : به نظر من فردی که با دلایل و استدلال با موضوعات برخورد می کند ، بهتر است .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 34

ب : به نظر من فردی که با عاطفه و احساس واقعی و دلسوزی با موضوعات برخورد می کند، بهتر است .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 36

الف : غالباً خود را ملزم به انجام کارها در سر وقت معین و مشخص ندانسته و خود را در محدوده زمان مقید نمی کنم .

ب : غالباً برنامه خود را به طور مشخص و دقیق تعیین کرده و بر انجام آنها در سر وقت مقرر اصرار می ورزم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 36

ب : غالباً برنامه خود را به طور مشخص و دقیق تعیین کرده و بر انجام آنها در سر وقت مقرر اصرار می ورزم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 37

الف : آرام و متفکر هستم.

ب : با نشاط و فعال هستم.

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 37

ب : با نشاط و فعال هستم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 38

الف : دوست دارم فردی واقع گرا و دقیق باشم .

ب : دوست دارم فردی مبتکر و خلاق باشم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 38

ب : دوست دارم فردی مبتکر و خلاق باشم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 39

الف : به تجزیه وتحلیل موضوعات علاقه دارم .

ب : به فیلم ها و بحث های عاطفی که به مسائل انسانی می پردازند ، علاقه دارم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 39

ب : به فیلم ها و بحث های عاطفی که به مسائل انسانی می پردازند ، علاقه دارم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 40

الف : معمولاً زندگی خود را با توجه به اوضاع واحوالی که پیش می آید ، تنظیم و اداره می کنم .

ب : معمولاً کارهایی را که مایل به انجام آن هستم یادداشت کرده یا حداقل به طور مرتب به خاطر می سپارم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 40

ب : معمولاً کارهایی را که مایل به انجام آن هستم یادداشت کرده یا حداقل به طور مرتب به خاطر می سپارم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 41

الف : کم حرف هستم.

ب : خوش صحبت هستم.

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 41

ب : خوش صحبت هستم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 42

الف : هر ایده جدیدی را اگر قابل اجرا باشد می پذیرم.

ب : برای هر ایده جدیدی به دلیل نو بودن آن (بدون توجه به اجرایی بودن یا نبودن آن) ارزش زیادی قائل هستم.

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 42

ب : برای هر ایده جدیدی به دلیل نو بودن آن (بدون توجه به اجرایی بودن یا نبودن آن) ارزش زیادی قائل هستم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 43

الف : دوست دارم فردی متفکر باشم که عاقلانه رفتار می کند .

ب : دوست دارم فردی عاطفی باشم که با احساسات انسانی رفتار می کند .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 43

ب : دوست دارم فردی عاطفی باشم که با احساسات انسانی رفتار می کند .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 44

الف : بعضی افراد مرا آدمی بی نظم و دارای زندگی شلوغ می دانند .

ب : بعضی افراد مرا آدمی خشک و غیر قابل انعطاف می دانند .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 44

ب : بعضی افراد مرا آدمی خشک و غیر قابل انعطاف می دانند .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 45

الف : پس از مکث و تأمل کافی، نسبت به بحث یا سؤالات مطرح شده اظهار نظر می کنم .

ب : در هر لحظه که فرصت شد سؤالات را مطرح یا نظر خود را اعلام می کنم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 45

ب : در هر لحظه که فرصت شد سؤالات را مطرح یا نظر خود را اعلام می کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 46

الف : ثبات و استحکام را دوست دارم.

ب : تغییر و انعطاف را دوست دارم.

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 46

ب : تغییر و انعطاف را دوست دارم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 47

الف : بیشتر از نتیجه گیری های منطقی و استدلال استفاده می کنم .

ب : بیشتر بر اساس عواطف و عقاید شخصی نسبت به زندگی یا افراد عمل می کنم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 47

ب : بیشتر بر اساس عواطف و عقاید شخصی نسبت به زندگی یا افراد عمل می کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 48

الف : هر وقت که مناسب بود و فرصت دست داد نسبت به انجام کارها آزادانه و بدون فشار اقدام می کنم .

ب : این مهم است که از قبل بدانم چه کاری یا چه چیزی از من انتظار دارند تا به انجام آنها بپردازم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 48

ب : این مهم است که از قبل بدانم چه کاری یا چه چیزی از من انتظار دارند تا به انجام آنها بپردازم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 49

الف : ترجیح می دهم در جمع افراد توسط فرد دیگری معرفی شوم .

ب : معمولاً در جمع افراد ، دیگران را به یکدیگر معرفی می کنم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 49

ب : معمولاً در جمع افراد ، دیگران را به یکدیگر معرفی می کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 50

الف : تلاش می کنم با رعایت ترتیب ، مراحل پیش بینی شده کارها را انجام دهم .

ب : هنگام انجام دادن کارها از قسمت های بی اهمیت آن صرف نظر می کنم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 50

ب : هنگام انجام دادن کارها از قسمت های بی اهمیت آن صرف نظر می کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 51

الف : نسبت به هر گروه یا افراد سازمانی که با آنها کار می کنم ، براساس تجزیه وتحلیل دقیق اوضاع و اطلاعات موجود اظهار نظر می کنم

ب : نسبت به هر گروه یا افراد سازمانی که با آنها کار می کنم ، براساس درک نیازهایشان، عواطف انسانی و خود را به جای آنها گذاشتن اظهار نظر می کنم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 51

ب : نسبت به هر گروه یا افراد سازمانی که با آنها کار می کنم ، براساس درک نیازهایشان، عواطف انسانی و خود را به جای آنها گذاشتن اظهار نظر می کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 52

الف : معمولاً بدون فوت وقت یک کار یا پروژه را شروع و به هر قسمتی از آن که ممکن باشد زودتر می پردازم .

ب : معمولاً در انجام کارها آنها را به اجزای مشخص تقسیم کرده وسپس به ترتیب به انجام بخش های مشخص شده می پردازم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 52

ب : معمولاً در انجام کارها آنها را به اجزای مشخص تقسیم کرده وسپس به ترتیب به انجام بخش های مشخص شده می پردازم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 53

الف : به کارهای فردی ( یا حداکثر با یکی دو نفر دیگر ) علاقمندم .

ب : به کارهای گروهی علاقمندم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 53

ب : به کارهای گروهی علاقمندم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 54

الف : یکی از اشکالات اساسی زندگی من ، یکنواختی و چسبیدن به برنامه و کار مشخص بوده است .

ب : یکی از اشکالات اساسی زندگی من از شاخه ای به شاخه ای پریدن و داشتن برنامه های متعدد بوده است .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 54

ب : یکی از اشکالات اساسی زندگی من از شاخه ای به شاخه ای پریدن و داشتن برنامه های متعدد بوده است .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 55

الف : قاطع بودن برای من الویت است

ب : ملایم و احساسی بودن برای من الویت است.

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 55

ب : ملایم و احساسی بودن برای من الویت است.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 56

الف : علاقمندم جلسات و گردهمایی ها هنگامی شروع شود که همگی افراد حضور و آمادگی لازم را داشته و احساس راحتی کنند.

ب : علاقمندم جلسات رأس ساعت مقرر شروع شود و روی وقت شناسی تأکید دارم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 56

ب : علاقمندم جلسات رأس ساعت مقرر شروع شود و روی وقت شناسی تأکید دارم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 57

الف : از نظر دیگران ممکن است فردی گوشه گیر و منزوی به نظر برسم .

ب : از نظر دیگران ممکن است فردی پر حرف وسطحی به نظر برسم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 57

ب : از نظر دیگران ممکن است فردی پر حرف وسطحی به نظر برسم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 58

الف : کارها را با نظم و ترتیب و مرحله به مرحله انجام می دهم .

ب : قسمت های مهم و جالب کار را زودتر انجام می دهم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 58

ب : قسمت های مهم و جالب کار را زودتر انجام می دهم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 59

الف : رعایت اصول و قوانین برایم بسیار مهم است.

ب : مهربانی و گذشت در زندگی برایم بسیار مهم است.

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 59

ب : مهربانی و گذشت در زندگی برایم بسیار مهم است.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 60

الف : مقید بودن به برنامه ای که از قبل مشخص شده باشد برای من جالب نیست .

ب : از انجام دادن کارهایی که از قبل مشخص شده باشد احساس رضایت دارم .

 • الف
 • ب
سوال قبلی
سوال 60

ب : از انجام دادن کارهایی که از قبل مشخص شده باشد احساس رضایت دارم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 61

به خاطر آوردن كارهايي كه قصد انجام دادن آنها را دارم، مشكل است.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 62

به خاطر آوردن وقايعي كه هفته گذشته برايم روي داده است، مشكل است.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 63

اسامي افرادي كه هر روز با آنها سر و كار دارم، يادم مي­رود.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 64

شناسايي افرادي كه قبلاً ملاقات كرده ام، مشكل است.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 65

من فراموش مي كنم به چه منظوري از خانه بيرون آمده ام.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 66

در گفتگو موضوع مكالمه را فراموش مي­كنم و دائم حاشيه مي­روم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 67

انجام هم زمان دو كار برايم مشكل است و حواسم را پرت مي­كند.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 68

تغير عادت موجب احساس ناراحتي و تشويش در من مي­شود.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 69

يادگيري مهارت­هاي جديد برايم سخت است.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 70

من با كوچكترين صدايي تمركزم از بين مي­رود.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 71

من در جمع نظرات نامناسبي ارائه مي­دهم كه بعداً متوجه مي­شوم كه بهتر بود ناگفته باقي مي­ماند.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 72

خيلي وقت ها به ياد كارهايي كه قبلاً انجام داده­ام مي­افتم، از نسنجيده بودن آنها تعجب مي­كنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 73

پاداش سريع كم را بر پاداش زياد ديرتر ترجيح مي­دهم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 74

سرعت انجام كارها از دقت آنها برايم مهم­تر است.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 75

در تصميم­گيري حوصله سبك و سنگين كردن شرايط را ندارم و دم دست ترين گزينه را انتخاب مي­كنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 76

انتظار كشيدن برايم سخت است. مثلا يك دقيقه پشت چراغ قرمز ايستادن برايم خيلي طولاني به نظر مي­آيد.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 77

در حين انجام كار نمي­توانم بين ابعاد مهم و غيرمهم كار تفاوت قائل شوم و هر كاري دم دستم بود انجام مي­دهم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 78

براي دستيابي به اهداف بلند مدت خود، نمي­توانم اهداف كوتاه مدت و نقشه رسيدن به آنها را ترسيم كنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 79

من برنامه­ ريزي طولاني مدتي براي آينده خود ندارم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 80

برنامه ­ريزي كارهاي روزانه برايم دشوار است.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 81

من نمي­توانم مدت زيادي به حرف­هاي افرادي كه شمرده و كند حرف مي­زنند، گوش كنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 82

اگر بخواهم شير اجاق گاز را كم كنم، معمولاً آن را خاموش مي­كنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 83

گوش دادن به يك سخنراني تلويزيوني به طور كامل، برايم خسته كننده است.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 84

در صورتي كه يك فرد در يك جلسه اجتماعي معذب باشد، من میتوانم کاری كنم كه فرد حس راحت­تري پيدا كند.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 85

به اينكه ديگران به حرفهايم گوش كنند، توجه می کنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 86

مي­توانم منظور افراد را با نگاه كردن به آنها متوجه شوم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 87

من فراموش مي­كنم وسايلم را كجا گذاشته­ام و دائم دنبال وسايلم مي­گردم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 88

خيلي وقتها تصميمي مي­گيرم كه عواقب آن را در نظر نگرفته و بعداً پشيمان مي­شوم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 89

بيش از ده دقيقه نمي­توانم روي يك موضوع (مثلا مطالعه) تمركز كنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 90

نمي­توانم در حين گوش دادن به يك سخنراني از آن يادداشت بردارم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 91

من اصولا شخص نگرانی نیستم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 92

دوست دارم همیشه افراد زیادی دور و برم باشند.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 93

دوست ندارم وقتم را با خیال پردازی تلف کنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 94

سعی میکنم در مقابل همه مودب باشم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 95

وسایل متعلق به خود را تمیز و مرتب نگاه می دارم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 96

اغلب خود را کمتر از دیگران حس می کنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 97

زود به خنده می افتم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 98

هنگامی که راه درست، کاری را پیدا کنم، آن روش را همیشه در آن مورد تکرار می کنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 99

اغلب با فامیل و همکارانم بگو مگو دارم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 100

به خوبی می توانم کارهایم را طوری تنظیم کنم که درست سر زمان تعیین شده انجام شوند.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 101

هنگامی که تحت فشارهای روحی زیادی هستم، گاه احساس می کنم در حال خرد شدن هستم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 102

خودم را فرد خیلی سر حال و سر زنده ای نمی دانم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 103

نقش های موجود در پدیده های هنری و طبیعت مرا مبهوت می کند.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 104

بعضی مردم فکر می کنند که من شخصی خود خواه و خود محورم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 105

فرد خیلی مرتب و منظمی نیستم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 106

به ندرت احساس تنهایی و غم می کنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 107

واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 108

فکر می کنم گوش دادن دانشجویان به مطالب متناقض فقط به سردرگمی و گمراهی آن ها منجر خواهد شد.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 109

همکاری را بر رقابت با دیگران ترجیح می دهم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 110

سعی می کنم همه کارهایم را با احساس مسولیت انجام دهم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 111

اغلب احساس عصبی بودن و تنش می کنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 112

همیشه برای کار آماده ام.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 113

شعر تقریبا اثری بر من ندارد.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 114

نسبت به قصد و نیت دیگران حساس و مشکوک هستم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 115

دارای هدف روشنی هستم و برای رسیدن به آن طبق برنامه کار میکنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 116

گاهی کاملا احساس بی ارزشی می کنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 117

غالباً ترجیح می دهم کار ها را به تنهایی انجام دهم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 118

اغلب غذاهای جدید و خارجی را امتحان می کنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 119

معتقدم اگر به مردم اجازه دهید، اکثر آن ها از شما سوء استفاده می کنند.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 120

قبل از شروع هر کاری وقت زیادی را تلف می کنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 121

به ندرت احساس اضطراب یا ترس می کنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 122

اغلب احساس می کنم سرشار از انرژی هستم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 123

به ندرت به احساسات و عواطفی که محیط های متفاوت به وجود می آورند توجه می کنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 124

اغلب آشنایانم مرا دوست دارند.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 125

برای رسیدن به اهدافم شدیداً تلاش می کنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 126

اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 127

فردی خوشحال و بشاش و دارای روحیه خوبی هستم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 128

معتقدم که هنگام تصمیم گیری درباره مسائل اخلاقی باید از مراجع مذهبی پیروی کنیم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 129

برخی فکر می کنند که من فردی مقرارتی و حسابگر هستم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 130

وقتی قول یا تعهدی می دهم، همواره می توان برای عمل به آن روی من حساب کرد.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 131

غالبا وقتی کارها پیش نمی روند، دلسرد شده و از کار صرف نظر می کنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 132

شخص با نشاط و خوش بینی نیستم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 133

بعضی اوقات وقتی شعری را می خوانم یا یک کار هنری را تماشا می کنم، یک احساس لرزش و یک تکان هیجانی را حس می کنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 134

در روش هایم سرسخت و بی انعطاف هستم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 135

گاهی آن طور که باید و شاید قابل اعتماد و اتکاء نیستم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 136

به ندرت غمگین و افسرده می شوم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 137

زندگی و رویدادهای آن برایم سریع می گذرند.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 138

علاقه ای به تامل و تفکر جدی درباره سرنوشت و ماهیت جهان یا انسان ندارم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 139

عموماً سعی می کنم شخصی با ملاحظه و منطقی باشم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 140

فرد مولدی هستم که همیشه کارهایم را به اتمام می رسانم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 141

اغلب احساس درماندگی می کنم و دنبال کسی می گردم که مشکلاتم را برطرف کند.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 142

شخص بسیار فعالی هستم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 143

من کنجکاوی فکری فراوانی دارم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 144

اگر کسی را دوست نداشته باشم، می گذارم متوجه این احساسم بشود.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 145

فکر نمی کنم که هیچ وقت بتوانم فردی منطقی بشوم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 146

گاهی آنچنان خجالت زده شده ام که فقط می خواستم خود را پنهان کنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 147

ترجیح می دهم که برای خودم کار کنم تا راهبر دیگران باشم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 148

اغلب از کلنجار رفتن با نظریه ها یا مفاهیم انتزاعی ( غیر واقعی) لذت می برم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 149

اگر لازم باشد می توانم برای رسیدن به اهدافم دیگران را به طور ماهرانه ای به کار بگیرم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 150

تلاش می کنم هر کاری را به نحو ماهرانه ای انجام دهم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 151

به کتاب و کتابخوانی علاقه دارم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 152

می توانم به سرعت و آسانی اعداد را در ذهنم حساب کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 153

وقتی چشمانم را می بندم می توانم تصاویر واضحی را ببینم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 154

من به طور منظم حداقل در یک ورزش یا فعالیت های بدنی شرکت دارم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 155

افراد اغلب با من مشورت می کنند .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 156

من معمولاً زمانی را در تنهایی صرف تفکّر، مراقبه و اندیشیدن در مورد سؤالات مهم زندگی میکنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 157

من از صدای دلنشینی برای خواندن برخوردارم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 158

من همه ی انواع حیوانات را دوست دارم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 159

قبل از نوشتن یا گفتن یا خواندن کلمات، آن ها را در ذهنم می شنوم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 160

در مدرسه از درس هایی چون ریاضیات و علوم لذّت می برم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 161

من نسبت به رنگ ها علاقمند و حساسم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 162

خیلی مشکل است که برای مدت طولانی آرام در جایی بنشینم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 163

ورزش های گروهی را بیشتر از ورزش های انفرادی ترجیح می دهم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 164

در جلساتی که به رشد و آگاهی های فردی ام افزوده می شود شرکت می کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 165

آهنگ های ناموزون و سازهای خارج از ریتم را تشخیص می دهم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 166

دوست دارم چیزهایی را سازمان بندی یا مرتب کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 167

گوش کردن به رادیو و نوار صوتی بیشتر از تلویزیون یا فیلم به من آموزش می دهد .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 168

از بازی های منطقی، معماها و سایر بازی های فکری (از قبیل شطرنج) لذّت می برم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 169

اغلب برای ضبط محیط اطرافم (در صورت امکان) از دوربین فیلم برداری استفاده می کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 170

به کارهایی که با دست انجام می شود مانند تعمیرات با ابزار، دوختن، بافتن، نجاری، مدل سازی و حکّاکی علاقمندم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 171

وقتی مشکل دارم ترجیح می دهم از کسی کمک بگیرم تا اینکه تنهایی روی آن کار کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 172

قادرم با شکست ها و مشکلاتم با حالتی انعطاف پذیر مواجه شوم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 173

اغلب به موزیک هایی از رادیو یا ضبط صوت یا سی دی و غیره گوش می دهم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 174

من از طبیعت لذّت می برم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 175

من از بازی با کلمات مانند جدول کلمات متقاطع، جملات درهم ریخته یا اسم رمزها لذّت می برم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 176

دوست دارم آزمایش هایی (اگر…آنگاه) ترتیب دهم، (مثلاً اگر به گیاهانم دوبرابر کود دهم چه اتفاقی می افتد.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 177

من از معماهای دیداری مانند پازل ها و تصاویر سه بعدی لذّت می برم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 178

بهترین افکار وقتی به سراغ من می آیند که مشغول یک فعالیت جسمی (از قبیل پیاده روی، دو، شناو…) هستم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 179

من حداقل سه دوست نزدیک و صمیمی دارم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 180

یک سرگرمی یا مشغولیت و فعالیت ویژه ای دارم که به تنهایی انجام می دهم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 181

یکی از آلات موسیقی را می نوازم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 182

من کلکسیونی از قبیل سنگ ها، صدف ها، برگ ها، حشرات، تمبر، کارت های ورزشی … را جمع می‌کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 183

من اغراق های زبانی ( بزرگ‌نمایی)، ایهام، آهنگ های بی معنی و کلمات دوپهلو را دوست دارم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 184

من در جستجوی الگوها، توالی یا نظم و سازمان چیزها هستم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 185

در خواب رؤیاهای روشنی می بینم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 186

اغلب دوست دارم اوقات فراغت خود را بیرون خانه سپری کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 187

من از سرگرمی های جمعی و گروهی مانند فوتبال، منچ و ... بیشتر از سرگرمی های فردی مانند بازی های رایانه ای انفرادی خوشم می‌آید.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 188

اهداف ویژه ای در زندگی دارم که مرتب به آن ها فکر و برای آنها برنامه‌ریزی می‌کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 189

زندگی من بدون موسیقی بسیار یکنواخت و بی هیجان خواهد بود .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 190

من مرتباً گزارش تغییرات آب و هوا را کنترل می کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 191

دروس ادبیات و اجتماعی از ریاضی و علوم برایم آسان تر هستند .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 192

درباره چگونگی کارکرد چیزها علاقمندم و در مورد پیشرفت های علمی و کشفیات جدید علم خود را به روز نگه می دارم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 193

معمولاً قادرم آدرس و مسیرها را در یک محل ناآشنا و غریبه پیدا کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 194

هنگام صحبت تمایل دارم دست های خود را تکان دهم و از ژست ها و زبان بدن (مانند تغییر چهره) استفاده کنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 195

از آموزش دادن دانسته هایم به دیگران و تدریس کردن لذّت می برم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 196

من از طریق عکس العمل دیگران، دیدگاه واقع بینانه ای نسبت به نقاط قوت و ضعف خود دارم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 197

اغلب در طی روز مدام یک آهنگ در ذهنم اجرا می شود .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 198

تفاوت های موجود میان انواع درختان، سنگ ها، پرندگان یا سایر گیاهان و جانوران را به خوبی بیان می کنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 199

وقتی در ماشین هستم دوست دارم علائم و تابلوهای تبلیغاتی را بخوانم و به آن ها بیشتر از مناظر اطراف توجه کنم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 200

باور دارم تقریباً برای هر چیزی یک تفسیر و دلیل منطقی وجود دارد .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 201

من طراحی را دوست دارم و من اغلب طراحی می کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 202

من نیاز دارم چیزها را لمس کرده یا نگه دارم تا بتوانم بیشتر درباره آن ها یاد بگیرم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 203

فکر می کنم قدرت رهبری خوبی دارم و اطرافیان و دوستانم نیز این موضوع را قبول دارند .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 204

من ترجیح می دهم تعطیلات آخر هفته را در یک اتاق یا مکان خلوت سپری کنم تا اینکه در یک جای عمومی و شلوغ باشم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 205

با استفاده از یک ابزار موسیقی ساده به راحتی می توانم اوقات فراغت خود را سپری کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 206

من از ماهیگیری، باغبانی، کاشتن گیاهان و آشپزی لذّت می برم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 207

اغلب در مکالماتم به چیزهایی اشاره می کنم که قبلاً خوانده یا شنیده ام .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 208

من می توانم به صورت واضح به مفاهیم غیرملموس، غیرواقعی و خیالی فکر کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 209

جغرافیا از ریاضی برایم آسان تر است .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 210

من از بازی های پرهیجان (از قبیل پینت بال و رانندگی پرهیجان) لذّت می برم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 211

من در میان جمع احساس راحتی می کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 212

من با اراده و مستقل هستم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 213

آهنگ های بسیاری از آوازها یا قطعات موسیقی را می دانم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 214

از مشاهده رویدادهای طبیعی( مانند ستاره ها، ماه، جزر و مد) لذّت برده و دوست دارم جزئیات اطّلاعات درباره ی آن ها را به دست آورم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 215

اغلب اطرافیانم معنی کلمات را از من می پرسند .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 216

به کشف عیوب منطقی کارهایی که مردم در خانه و محل کار خود انجام می دهند یا در مورد آن ها صحبت می کنند، علاقه دارم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 217

می توانم تصور کنم (از نگاه یک پرنده)، اجسام از بالا چگونه به نظر می رسند .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 218

من از نظر جسمی و اندازه اندام های بدنی کاملاً متناسبم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 219

من در فعالیت های مدرسه، همسایگان و فعالیت های اجتماعی شرکت می کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 220

من یک دفتر خاطرات روزانه دارم تا اتّفاقات زندگی ام را یادداشت کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 221

اگر یک قطعه موزیک را یک یا دوبار بشنوم می توانم به آسانی آن را تکرار کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 222

دوست دارم کتاب ها یا مجلاّتی را بخوانم یا برنامه های تلویزیونی را ببینم که به طبیعت مربوط می‌شود .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 223

اخیراً چیزی نوشته ام که به آن افتخار می کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 224

وقتی چیزی به روش خاصی اندازه گیری، طبقه بندی، تجزیه یا کمیت گذاری می شود احساس خوبی دارم.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 225

من ترجیح می دهم کتاب، مجلاّت و روزنامه هایی را بخوانم که تصاویر زیادی دارند .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 226

برای یادگیری مهارت های جدید نیاز دارم تا تمرین انجام دهم، به جای اینکه درباره آن بخوانم یا فیلمی را تماشا کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 227

من ترجیح می دهم شب تعطیل را در یک میهمانی بگذرانم تا تنها در خانه بمانم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 228

من ترجیح می دهم یک شغل مستقل داشته باشم تا برای دیگران کار کنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 229

اغلب هنگام کار کردن آواز می خوانم یا زمزمه می کنم یا ضربه می زنم .

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
سوال 230

در تعطیلات خود ترجیح می دهم به مکان های طبیعی مانند پارک یا جنگل به صورت کمپینگ بروم تا به یک هتل مجلّل.

 • به هیچ وجه شبیه من نیست
 • اندکی شبیه من است
 • در حد متوسط شبیه من است
 • تا حد زیادی شبیه من است
 • کاملا شبیه من است
سوال قبلی
مشاهده نتیجه

آزمون شناختی 4 وجهی

 • تعداد سوالات: 230 سوال
 • تفسیر: دارد
 • هزینه آزمون: شما آزمون داده اید.

آزمون شناختی 4 وجهی