مراحل مطالعه کـــارآمد

گوش کننده فعال سر کلاس

پرسش و پاسخ با استاد
بررسی و صحت سنجی نکات خوانده شده با استاد

درس روز خواندن (بهترین استراتژی یادگیری)

۱۵ تا ۳۰ دقیقه مرور درسنامه
انجام تکالیف در همان روز

انجام تست آموزشی

تثبیت مفاهیم آموزشی
تحلیل موضوعی
تحلیل فردی

ایجاد کردن جزوه “نکات من”

چکیده نویسی نکات آموزشی در محل درسنامه اصلی خود (کتاب، جزوه، کتاب کمک درسی)

مرور در زمان مناسب

انجام با تست علامت‌دار
بررسی چکیده‌های نوشته شده

تحلیل آزمون های هفتگی و جامع

چرایی ها
بعد زمان
ترکیب سوالات
ترکیب مباحث