بودجه بندی گروه انسانی سال 98

نام درس

مبحث

زیرمبحث

تعداد سوال

ریاضی و آمار (1)

ریاضی و آمار (1)

عبارت های جبری

معادله  درجه دوم

تابع

کار با داده های آماری

نمایش داده ها

عبارت های جبری

معادله  درجه دوم

تابع

کار با داده های آماری

نمایش داده ها

1 سوال

1 سوال

2 سوال

2 سوال

ریاضی و آمار (2)

ریاضی و آمار (2)

آشنایی با منطق و استدلال ریاضی

گزاره ها و ترکیب گزاره ها

استدلال ریاضی

تابع

تابع

آمار

شاخص های آماری

سری های زمانی

1 سوال

1 سوال

3 سوال

2 سوال

2 سوال

ریاضی و آمار (3)

ریاضی و آمار (3)

آمار و احتمال

شمارش

احتمال

چرخه آمار در حل مسائل

الگوهای خطی

مدل سازی و دنباله

دنباله های حسابی

الگوهای غیرخطی

دنباله های هندسی

ریشه n ام و توان گویا

تابع نمایی

3 سوال

3 سوال

3 سوال

3 سوال

3 سوال

2 سوال

2 سوال

2 سوال

اقتصاد

اقتصاد

آشنایی با اقتصاد

اقتصاد چیست ؟

تولید

بازار

آشنایی با شاخص های اقتصادی

نهادهای

پولی و مالی

پول

بانک

بازار سرمایه

توسعه اقتصادی

رشد  ، توسعه و پیشرفت

فقر و توزیع درآمد

مدیریت کلان اقتصادی

دولت و اقتصاد

بودجه و مالیه دولت

اقتصاد جهان و ایران

اقتصاد بین الملل

اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت

3 سوال

3 سوال

3 سوال

1+1 (ترکیبی با اقتصاد چیست ؟)

1

1 (ترکیبی با اقتصاد چیست ؟)

1 سوال

1 سوال

1+1 (ترکیبی با اقتصاد چیست؟)

1 (ترکیبی با اقتصاد چیست؟)

علوم و فنون ادبی (1)

علوم فنون ادبی (1)

تاریخ ادبیات و  سبک شناسی

تاریخ ادبیات

سبک شناسی

مفهوم

موسیقی شعر

موسیقی شعر

زیبایی شناسی

بیان

بدیع

ترکیبی بیان و بدیع

1 سوال

1 سوال

2 سوال

علوم و فنون ادبی (2)

علوم فنون ادبی (2)

تاریخ ادبیات و  سبک شناسی

تاریخ ادبیات

سبک شناسی

مفهوم

موسیقی شعر

موسیقی شعر

زیبایی شناسی

بیان

بدیع

ترکیبی بیان و بدیع

1+2 (ترکیبی با دهم )

1+2 (ترکیبی با دهم )

2 سوال

2 سوال

علوم و فنون ادبی (3)

علوم فنون ادبی (3)

تاریخ ادبیات و  سبک شناسی

تاریخ ادبیات

سبک شناسی

مفهوم

لغت

موسیقی شعر

موسیقی شعر

زیبایی شناسی

بیان

بدیع

ترکیبی بیان و بدیع

3 سوال

1 سوال

1 سوال

1+5 ( ترکیبی با یازدهم )

1 سوال

2 ( ترکیبی با دهم و یازدهم )

+ 2 ( ترکیبی با یازدهم )

عربی ، زبان قرآن

عربی ، زبان قرآن

ترجمه

درک مطلب

مفهوم

حرکت گذاری

تحلیل صرفی و محل اعرابی

قواعد اسم

قواعد فعل

انواع جملات

عدد

مفعول مطلق

استثناء

حال

اسلوب ندا

ترجمه

مفهوم متن

مفهوم آیه ، حدیث ، عبارت ، شعر و ضرب المثل ، حسب الحقیقه ، مکالمه ، تعریف یک کلمه ، ارتباط کلمات ، مترادف و متضاد

حرکت گذاری

تحلیل صرفی و محل اعرابی ، تحلیل صرفی ، محل اعرابی

وزن کلمات ، اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم تفضیل ، اسم مکان ، اسم مبالغه ، معرفه و نکره ، وصف و اضافه ، جمع مکسر ، ضمیر ف اسم اشاره

باب ها ، فعل امر و نهی ، صیغه فعل ، اعراب فعل مضارع ،نون وقایه

جمله اسمیه و فعلیه ، فعل مجهول و معلوم ، اسلوب شرط ، نواسخ ، ماضی بعید ، ماضی استمراری

عدد اصلی و ترتیبی ، ساعت ، عملیات حسابی

مفعول مطلق

استثناء

حال

اسلوب ندا

8 سوال

2 ( مفهوم عبارت ، تعریف یک کلمه )

1 سوال

3 سوال

2 ( اسم مکان و ضمیر )

2 ( اعراب فعل مضارع ، لازم و متعدی )

1 (شرط )

1 سوال

اسلوب ندا

تاریخ (1)

تاریخ (1)

تاریخ شناسی

تاریخ و تاریخ نگاری

تاریخ ، زمان و مکان

باستان شناسی

جهان در عصر باستان

پیدایش تمدن ، بین النهرین و مصر

هند و چین

یونان و روم

ایران در عصر باستان

مطالعه و کاوش در گذشته های دور

سپیده دم تمدن ایرانی

ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان

اشکانیان و ساسانیان

آیین کشورداری

جامعه و خانواده

اقتصاد و معیشت

دین و اعتقادات

زبان و آموزش

هنر و معماری

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

تاریخ (2)

تاریخ (2)

تاریخ شناسی

منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوره اسلامی

روش پژوهش در تاریخ

ظهور اسلام

اسلام در مکه

امت و حکومت نبوی در مدینه

تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین

امویان بر مسند قدرت

جهان اسلام در عصر خلافت عباسی

ایران از ورود اسلام تا پایان صفویه

اسلام در ایران ، زمینه های ظهور تمدن ایرانی – اسلامی

ظهور و گسترش تمدن ایرانی – اسلامی

ایران در دوران  غزنوی ، سلجوقی ، خوارزمشاهی

حکومت ، جامعه و اقتصاد در عصر مغول – تیموری

فرهنگ و هنر در عصر مغول – تیموری

تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی

فرهنگ و تمدن در عصر صفوی

قرون وسطا

رنسانس و عصر جدید

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

تاریخ (3)

تاریخ (3)

تاریخ شناسی

تاریخ نگاری و گونه های منابع دوره معاصر

ایران و جهان در دوران معاصر

ایران و جهان در آستانه دوره معاصر

سیاست و حکومت در عصر قاجار

اوضاع اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار

انقلاب مشروطه ایران

جنگ جهانی اول و ایران

ایران در دوره حکومت رضاشاه

جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن

نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران

ایران از ورود اسلام تا پایان صفویه

انقلاب اسلامی

استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی

جنگ تحمیلی و دفاع مقدس

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

جغرافیا (1)

جغرافیا (1)

جغرافیا چیست ؟

جغرافیا ، علمی برای زندگی بهتر

روش مطالعه در جغرافیا

جغرافیای طبیعی در ایران

موقعیت جغرافیایی ایران

ناهمواری های ایران

آب و هوای ایران

منابع آب ایران

جغرافیای انسانی ایران

ویژگی های جمعیت ایران

تقسیمات کشوری ایران

سکونت گاه های شهری و روستایی

توان های اقتصادی ایران

1 سوال

1 سوال

2 سوال

2 سوال

2 سوال

2 سوال

جغرافیا (2)

جغرافیا (2)

ناحیه چیست ؟

معنا و مفهوم ناحیه

انسان و ناحیه

نواحی طبیعی

نواحی آب و هوایی

ناهمواری ها و اشکال زمین

نواحی زیستی

نواحی انسانی

نواحی فرهنگی

نواحی اقتصادی ( کشاورزی و صنعتی )

نواحی اقتصادی ( تجارت و اقتصاد جهانی )

نواحی سیاسی

معنا و مفهوم ناحیه سیاسی

کشور ، یک ناحیه سیاسی

ژئو پلیتیک

4 سوال

4 سوال

4 سوال

2 سوال

2 سوال

2 سوال

2 سوال

2 سوال

2 سوال

جغرافیا (3)

جغرافیا (3)

جغرافیای سکونت گاه ها

شهرها و روستاها

مدیریت شهر و روستا

جغرافیای حمل و نقل

ویژگی ها و انواع  شیوه های حمل و نقل

مدیریت حمل و نقل

مخاطرات طبیعی

انواع  ویژگی های مخاطرات طبیعی

مدیریت مخاطرات طبیعی

2 سوال

2 سوال

3 سوال

3 سوال

جامعه شناسی (1)

جامعه شناسی (1)

کنش های ما

ویژگی های کنش های انسانی

آثار و پیامدهای کنش های انسانی

پدیده های اجتماعی

کنش اجتماعی

شکل گیری پدیده های اجتماعی

جهان اجتماعی

جهان اجتماعی

گستره جهان اجتماعی

تشریح جهان اجتماعی

اجزای جهان اجتماعی

لایه های جهان اجتماعی

جهان های  اجتماعی

جهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی

تفاوت و تنوع جهان های اجتماعی

پیامدهای جهان اجتماعی

جهان اجتماعی تابع اراده افراد

پیامدهای جهان اجتماعی فرصت اند یا محدودیت ؟

فرصت ها و محدودیت های جهان متجدد

ارزیابی جهان های اجتماعی

قلمرو واقعی و آرمانی

ارزیابی قلمرو واقعی و آرمانی

حق و باطل ، تابع  جهان های اجتماعی

هویت فردی و  اجتماعی

هویت چیست ؟

نسبت هویت فردی و اجتماعی

خودآگاهی یا ناخودآگاهی

بازتولید هویت اجتماعی

نقش جامعه پذیری در بازتولید هویت اجتماعی

نقش کنترل اجتماعی در بازتولید هویت اجتماعی

تغییرات هویت اجتماعی

تحرک اجتماعی چیست ؟

فرصت ها و محدودیت های تغییرات هویتی

تحولات هویت  جهان اجتماعی

هویت جهان اجتماعی چیست ؟

فرآیند تحولات هویت جهان اجتماعی

نقش ارتباط جهان های اجتماعی در تحولات فرهنگی

ازخود بیگانگی فرهنگی

هویت ایرانی

هویت ایرانی در گذر زمان

تاثیر انقلاب اسلامی بببر هویت ایرانی

جمعیت و هویت

هویت اقتصادی جامعه

1 سوال

1 سوال

1 سوال

جامعه شناسی (2)

جامعه شناسی (2)

فرهنگ جهانی

جهان فرهنگی

فرهنگ جهانی

نمونه های فرهنگ جهانی

فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی

باورهاو ارزش های بنیادین فرهنگ غرب

چگونگی تکوین فرهنگ معاصرغرب

جامعه جهانی

تحولات نظام جهانی

تحولات نظام جهانی

چالش های جهانی

بحران های اقتصادی و زیست محیطی

بحران های معرفتی و معنوی

بیداری اسلامی و جهان جدید

سرآغاز بیداری اسلامی

انقلاب اسلامی ایران ، نقطه عطف بیداری اسلامی

افق بیداری اسلامی

1 سوال

1 ( ترکیبی با : تفاوت و تنوع جهان های اجتماعی + فرآیند تحولات هویتی جهان اجتماعی : یازدهم )

1 ( ترکیبی با : باورها و ارزش های بنیادین  فرهنگ غرب : یازدهم + شکل گیری پدیده های اجتماعی : دهم )

1 ( ترکیبی با : چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب: یازدهم + کنش اجتماعی : دهم )

1 ( ترکیبی با : جهان دوقطبی: یازدهم+ گستره جهان اجتماعی : دهم )

1 سوال

1 ( ترکیبی با : جهان دوقطبی )

1 ( ترکیبی با : جهان دوقطبی )

جامعه شناسی (3)

جامعه شناسی (3)

ذخیره دانشی

علوم اجتماعی

نظم اجتماعی

کنش اجتماعی

معنای زندگی

قدرت اجتماعی

نابرابری اجتماعی

سیاست هویت

پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام

افق علوم اجتماعی در جهان اسلام

ذخیره دانشی

علوم اجتماعی

نظم اجتماعی

کنش اجتماعی

معنای زندگی

قدرت اجتماعی

نابرابری اجتماعی

سیاست هویت

پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام

افق علوم اجتماعی در جهان اسلام

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

منطق

منطق

تعریف

انسان و تفکر

چگونه تعریف میکنیم ؟

تعریف و دنیای مفاهیم

اقسام ذاتی و عرضی ( کلیات پنجگانه)

اقسام تعریف

استدلال

جایگاه قضیه در استدلال

اقسام قضایای حملی و شرطی

احکام قضایای حملی

استدلال ( ترکیب قانونمند قضایا )

اقسام قیاس

ارزش قیاس

محتوای استدلال ( ماده )

مغالطه

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 ( ترکیبی با : چگونه تعریف میکنیم ؟)

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

فلسفه یازدهم

فلسفه یازدهم

معنا و قلمرو فلسفه

فلسفه چیست ؟ (1)

فلسفه چیست ؟ (2)

فلسفه چیست ؟ (3)

نخستین فلاسفه یونان

آغاز فلسفه

شهید راه حکمت

گوهرهای اصیل و جاودانه

اندیشمندی منظم و موشکاف

فلسفه بعد از ارسطو

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

فلسفه دوازدهم

فلسفه دوازدهم

کلیات

کلیات (1)

کلیات (2)

حکمت مشاء

مبانی حکمت مشاء (1)

مبانی حکمت مشاء (2)

نمایندگان مکتب مشاء (1)

نمایندگان مکتب مشاء (2)

افول حکمت مشاء

حکمت اشراق

فلسفه چیست ؟ (1)

جریان های فکری عالم اسلام

فلسفه چیست ؟ (1)

حکمت متعالیه

صدر المتآلهین

مبانی حکمت متعالیه

فلاسفه مسلمان معاصر

حکمای معاصر

حیات فرهنگی

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

1 سوال

روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی ، تعریف و روش مورد مطالعه

روانشناسی رشد

احساس ، توجه ، ادراک

حافظه و علل فراموشی

تفکر (1) حل مسئله

تفکر (2) تصمیم گیری

انگیزه و نگرش

روانشناسی سلامت

روانشناسی ، تعریف و روش مورد مطالعه

روانشناسی رشد

احساس ، توجه ، ادراک

حافظه و علل فراموشی

تفکر (1) حل مسئله

تفکر (2) تصمیم گیری

انگیزه و نگرش

روانشناسی سلامت

7 سوال

4 سوال

1 سوال

1 سوال

1 (ترکیبی)

2 سوال

2 سوال

1 سوال

1 سوال