بودجه بندی گروه ریاضی سال 98

نام مبحث

سراسری داخل کشور 98 (تعداد سوال)

حسابان

حسابان

مجموعه ، الگو و دنباله

مثلثات

توان های گویا و عبارت های جبری

معادله و نامعادله

شمارش بدون شمردن

هندسه تحلیلی

تابع

بخش پذیری و تقسیم

تابع نمایی و لگاریتمی

حد و پیوستگی

حد نامتناهی و حد در بی نهایت

مشتق

کاربرد مشتق

2 سوال

3 سوال

1 سوال

2 سوال

0 سوال

0 سوال

2 سوال

0 سوال

1 سوال

3 سوال

1 سوال

3 سوال

2 سوال

هندسه و گسسته

هندسه و گسسته

ترسیم های هندسی و استدلال

قضیه تالس و تشابه

چند ضلعی ها

تجسم فضایی

دایره

تبدیل های هندسی

روابط طولی در مثلث

ماتریس

مقاطع مخروطی

بردارها

مبانی ریاضیات

احتمال

آمار توصیفی

آمار استنباطی

نظریه اعداد

گراف

ترکیبیات

0 سوال

2 سوال

1 سوال

2 سوال

3 سوال

2 سوال

1 سوال

3 سوال

3 سوال

3سوال

1 سوال

3 سوال

2 سوال

0 سوال

4 سوال

2 سوال

4 سوال

فیزیک

فیزیک

حرکت بر خط راست

دینامیک

نوسان و موج

برهم کنش های موج

آشنایی با فیزیک اتمی

آشنایی با فیزیک هسته ای

الکتریسیته ساکن

جریان الکتریکی

مغناطیس

القای مغناطیسی

فیزیک و اندازه گیری

کار، انرژی و توان

ویژگی های مواد

دما و گرما

ترمودینامیک

4 سوال

6 سوال

4 سوال

2 سوال

2 سوال

2 سوال

4 سوال ساکن / 1 سوال خازن

4 سوال

2 سوال

2 سوال

2 سوال

3 سوال

4 سوال

3 سوال

شیمی

شیمی

کیهانن زادگاه الفبای هستی

ردپای گازها در زندگی

آب آهنگ زندگی

قدر هدایای زمینی را بدانیم

در پی غذای سالم

پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر

مولکول ها در خدمت تندرستی

آسایش و رفاه در سایه شیمی

شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری

شیمی ، راهی به سوی آینده روشن تر

2 سوال

3 سوال

6 سوال

4 سوال

5 سوال

4 سوال

3 سوال

3 سوال

2 سوال

3 سوال