بودجه بندی گروه تجربی سال 98

بودجه بندی کنکور 98 - نظام جدید

نام درس

نام فصل

تعداد سوال در کنکور 98

ریاضی تجربی

ریاضی تجربی

مجموعه ، الگو و دنباله

توان های گویا و عبارت های جبری

معادله ها و نامعادله ها

هندسه

تابع

مثلثات

تابع نمایی و لگاریتمی

حد و پیوستگی

مشتق

کاربرد مشتق

شمارش بدون شمردن

احتمال

آمار

1 سوال

0 سوال

3 سوال

2 سوال

4 سوال

2 سوال

4 سوال

2 سوال

4 سوال

4 سوال

2 سوال

1 سوال

2 سوال

زیست

زیست

زیست شناسی ، دیروز ، امروز و فردا

گوارش و جذب مواد

تبادلات گازی

گردش مواد در بدن

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

از یاخته تا گیاه

جذب و انتقال مواد در گیاهان

تنظیم عصبی

حواس

دستگاه حرکتی

تنظیم شیمیایی

ایمنی

تنظیم یاخته

تولید مثل

تولید مثل نهاندانگان

پاسخ گیاهان به  محرک ها

مولکول های اطلاعاتی

جریان اطلاعات در یاخته

انتقال اطلاعات در نسل ها

تغییر در اطلاعات وراثتی

از ماده  به انرژی

از انرژی به ماده

فناوری های نوین زیستی

رفتارهای جانوران

0 سوال

3 سوال

2 سوال

3 سوال

3 سوال

3 سوال

2 سوال

3 سوال

3 سوال

2 سوال

0 سوال

3 سوال

1 سوال

3 سوال

2 سوال

1 سوال

2 سوال

3 سوال

3 سوال

2 سوال

1 سوال

2 سوال

1 سوال

2 سوال

فیزیک

فیزیک

فیزیک و اندازه گیری

کار ، انرژی و توان

ویژگی های فیزیکی مواد

دما و گرما

الکتریسیته ساکن

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

مغناطیس و القای الکترو مغناطیسی

حرکت بر خط راست

دینامیک

نوسان و امواج

آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای

1 سوال

2 سوال

2 سوال

3 سوال

3 سوال

3 سوال

3 سوال

3 سوال

3 سوال

4 سوال

3 سوال

شیمی

شیمی

کیهان زادگاه الفبای هستی

ردپای گازها در زندگی

آب آهنگ زندگی

قدر هدایای زمینی را بدانیم

در پی غذای سالم

پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر

مولکول ها در خدمت تندرستی

آسایش و رفاه در سایه شیمی

شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری

شیمی ، راهی به سوی آینده روشن تر

3 سوال

3 سوال

2 سوال

4 سوال

4 سوال

6 سوال

3 سوال

4 سوال

4 سوال

2 سوال

زمین شناسی

زمین شناسی

آفرینش کیهان و تکوین زمین

منابع معدنی ، زیربنای تمدن و توسعه صنعتی

منابع آب و خاک

زمین شناسی و سازه های مهندسی

زمین شناسی و سلامت

پویایی زمین

زمین شناسی ایران

5 سوال

3 سوال

4 سوال

3 سوال

4 سوال

3 سوال

3 سوال